Semino Rossi - Solamente Una Vez

Solamente una vez
Amé en la vida
Solamente una vez
Y nada más
Una vez nada más
En mi huerto
Brilló la esperanza
La esperanza que alumbra el cam...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.