Semino Rossi - Hola, Hola - Hast du heute Abend Zeit für mich

Dein Unschuldsblick
Traf direkt in mein Herz
Es war geschehen
Die Welt begann sich zu drehen

Oh mi amor, ich muss dich wieder sehen
Die Nach is...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.