Semino Rossi - Zwischen Himmel und hier

Es war nur ein Blick
Und ich spürte in mir neues Leben
So intensiv
Und dann schrieb ich dir diesen Brief
Und ich schrieb
Hab mich verliebt
Kann ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.