Semino Rossi - Wir sind im Herzen jung

Gestern noch Anfang 30, wie die Zeit vergeht
Plötzlich dann mitte 40 und so viel erlebt
Heute steht da die 50
Sag mir wo nur die Zeit blieb
Doch ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.