Semino Rossi - Du Hast Mir Lebewohl Gesagt

Adiós
Heißt mein Schatz komm bald zurück
Du bist alles
Du bist mein Glück

Adiós
Heißt wir werden uns wieder sehen
Und dein Herz weint
Ein abs...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.