Semino Rossi - Meine Kleine Rose

Weine nicht, ich muss heute gehen
Ich komme wieder, zurück zu dir
Weine nicht, wir werden sehen
Unsre Liebe, wird nie vergehen
Auf Tränen folgt de...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.