Semino Rossi - Ein Leben lang

(Ein Leben lang)
(Ein Leben lang)

Du kannst alles tun was schön ist
Oh oh oh oh oh
All diese Dinge die du so sehr liebst
Oh oh oh oh oh
Vielle...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.