Semino Rossi - Zuhaus ist da wo man dich liebt

Ich kenne das Leben in all seinen Farben
Mal gings auf und mal bergab
Ich kenne das Leben mit all seinen Narben
Schön wenn man dann Freunde hat
I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.