Semino Rossi - Arriba, Arriba!

Schau
Die Sonne versinkt
Das Leben
Auf der Straße, beginnt

Spanische Gitarren
Alles tanzt und lacht
Ich hab' dich mitgebracht
Das wird unsere...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.