Semino Rossi - Nur du

Das Leben hat es gut mit dir gemeint
Fällt alles leicht, so lang' die Sonne scheint
Ein Jeder will dir nahe sein
Und auch ein bisschen Sonnenschein...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.