Semino Rossi - Du Bist Meine Symphonie

Ich suchte die Liebe und fand sie bei dir
Die Sehnsucht nach Wärme sie brannte in mir
Ich suchte den Himmel und ich fand ihn bei dir
Den Himmel auf...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.