Semino Rossi - Wenn heut für immer wär

Viele Jahre, sind vergangen
Heute sehen wir uns endlich wieder
Dann Geschichten, wie von früher
Und wir singen unseren alten Lieder
Du lachst mich...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.