Mike Brant - La Musique au Fond du Coeur

Plus rien n’existe
Sans la musique
Plus rien n’existe
Sans la musique

Oh non
Oh non non non
Oh non non non
Oh non non non
Non non

Oh non
Oh non non...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.