Mike Brant - MISTER SCHUBERT, I LOVE YOU

J'ai dans la tête
Le son de tous les disques anglais
Mais je regrette
Un peu les airs du temps passé

Mr Schubert I love you
Depuis que je connais
Cel...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.