Mike Brant - Summertime (Edition Mademoiselle)

Summertime
And the living is easy
Fish are jumpin'
And the cotton is high

Oh, your daddy's rich
And your mama's good lookin'
So hush little ba...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.