Mike Brant - Et Je Suis Heureux

Un oiseau qui chante
Des enfants qui dansent
Un bateau qui passe
Je suis heureux

Et toi qui sommeille
Dans Paris qui veille
C'est jamais parei...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.