Mike Brant - Rien Qu'une Larme

Rien qu'une larme dans tes yeux
C'est toujours ta seule réponse
Quand je te dis qu'il vaudrait mieux
Ne plus se revoir nous deux
J'étais certain c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.