O.C. - Utmost

[O.C.]
Yo - I hold the keys to the fountain of youth
Plus keys to a double-are 4 point 6 dick
Still in the mix, still up to old tricks up in the club
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.