O.C. - You and Yours

Yeah, dedicated to you and yours
OC phenomenon

Chorus:
Here goes a little somethin', for you and your mans
Dedicated to you and yours, from me and my...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.