O.C. - Hypocrite

What
Yea
Yo, flaws and fallacies of life
Material items and shit
Beware motherfuckers
Word up, don't let it getcha, you know?
This shit ain't nothing...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.