O.C. - Word...Life

[Verse 1]
Let the chyme be a party of mine
Let the rhyme enter twine like a vine
Work your mentally found intellect
I raise eyes like the sight of a t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.