Joe Pace - Let Everything That Hath Breath

Let everything that hath breath praise Him
All ye lands just praise Him
Lift up those hands and praise Him
Bless His holy name, bless His holy name...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.