Joe Pace - Can't Live Without Your Love

Lord, I'm grateful, Lord, You've done so much for me
Lord, so thankful, I can't live without your love
Lord, you are my life

Lord, I'm grateful, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.