Joe Pace - Lord We Bless Your Name

Oh Lord, we bless Your name
Your name is great
And greatly to be praised

Worthy, worthy, worthy, worthy
Lord, we bless Your name
Lord, we bless...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.