Joe Pace - Precious Is the Blood

Oh the blood, redeeming blood, Jesus' blood shed for me
Oh the blood, saving blood, cleansing blood from Calvary
Ooh lamb of God crucified, for my s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.