Joe Pace - I Worship Thee

Oh Lord, I worship Thee
Oh Lord, I worship Thee

Lord, just for who You are
Just for keeping me this far
You've been good to me
And I do worship...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.