O.C. - What I Represent

Intro:
Mmm mmm yeah East coast no doubt
Hip hop is somethin you live rap is somethin you do

Verse One:
Sorta distorted yo that's a fact
Ba...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.