O.C. - Constables

[Chorus](8X)
"Police be clocking me" -> KRS-One - Hip Hop vs Rap

[Verse 1]
I make wax, I pay tax, I don't show cracks
Something to kick back, you cal...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.