Nicki Minaj - Your Love

Shawty I'm a only tell you this once,
You the illest (bah ba bah bah oh)
And for your lovin' I'm a Die Hard like Bruce Willis (bah ba bah bah oh)
You ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.