Ariana Grande - The light is coming

You wouldn't let anybody speak and instead—
You wouldn't let anybody speak and instead—

Ay yo, trophy wife, out you won me
Until you had to find ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.