Madonna - Bitch I'm Madonna

Oohohohoh
Oohohohoh
(You're gonna love this)
Oohohohoh
(You can't touch this)
Oohohohoh
('Cause I'm a bad bitch)

We hit the elevator right up...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.