Carly Rae Jepsen - Tonight i'm getting over you

I wanna smash your fears
And get drunken off your tears
Don't you share your smile with anyone else but me
I wanna touch your heart
I wanna crush ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.