Semino Rossi - Das verflixte 7. Jahr

Das erste Jahr war wunderbar
So verliebt und uns so nah
Zwei und drei, ein Feuerwerk
Voll Leidenschaft und unbeschwert
Vier, fünf, sechs, da spürt...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.