Remoe - Kontakte

Baby, Baby, Baby, Baby

Ich bin morgens in 'nem Porsche unterwegs (skrrt, skrrt)
Abends im Benz oder BMW (skrrt, skrrt)
Am nächsten Tag flieg' ich...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.