Nura - SOS

SOS
SOS
SOS
Babe, ich will nur Sex

Ich ruf' dich an, wenn ich betrunken bin (SOS)
Hab' keine Laune mehr im Club zu chillen (SOS)
Ich melde mic...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.