Fler - Tag Eins

Simes got that secret sauce

Ich brauch' neue Hater, Hater
Denn die alten sind jetzt Fans von mir
Ich brauch' neue Hater, Hater
Denn die alten si...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.