Remoe - Magnet

Nase, Lippen, alles wie gemalt
Ihr schöner Körper ist geformt wie 'ne Acht
Sie ist von Gott gesegnet
Ihre Mama ist mega heiß, ich bin sicher, daher...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.