Riccardo Cocciante - Ancora Insieme

Navigherò lontano
Con la prima nave salperò
E quasi all'alba
Il primo uomo domani sarò
Conoscerò l'oceano
Altri cieli, e mi perderò
Per ritrov...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.