Sarah Brightman - Child in a Manger

Child in the manger, infant of Mary
Outcast and Stranger, Lord of us all
Child Who inherits all our transgressions
All our demerits upon Him fall
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.