Placido Domingo - Happy Xmas (War Is Over)

So this is Christmas and what have you done,
Another year over, a new one just begun.

And so this is Christmas, I hope you have fun,
The near and...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.