Isabelle Boulay - Hymne à La Beauté Du Monde

HYMNE A LA BEAUTÉ DU MONDE

1. Ne tu-ons pas la beauté du mon-de
Ne tu-ons pas la beau-té du mon-de
(Onomatopées)

2. Ne tu-ons pas la beauté du mon-d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.