Riccardo Cocciante - Questione Di Feeling

Cantiamo insieme in libertà
Lasciando andar la voce dove va
Così per scherzo tra di noi
Posso provarci anch'io, se vuoi
Inizia pure, vai

Sai, l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.