Justin Quiles - Instagram

Por el instagram yo la conocí
Ella me siguió y yo la seguí
No pude contenerme fui y le escribí
Hasta que el número le di
Y ahora hablamos de v...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.