Justin Quiles - Attention

Oh oh
Ah ah ah ah

Siempre divulgando, hablando, hablando, ensuciando mi nombre
Porque sabías, sabías que te iba a llamar
Ahora vas corriendo, as...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.