21 Savage - Darth Vader

If young Metro don't trust you I'm gon' shoot you

Yeah, the game I finessed it, yeah (ooh)
I count up the blessings (count the blessings)
The dia...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.