Mike WiLL Made It - Gucci on My

Ransom, Ransom, Ransom, Ransom
Mike WiLL Made-It

Gucci on my shirt, Gucci on my hoes, nigga
Gucci on my shirt, Gucci on my hoes, nigga
Rollie bu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.