Metro Boomin - 10 Freaky Girls

Ooh
No, no, no
No, no

In peace (in peace), may you rest (may you rest)
Never ever shoot below the neck (never ever)
You a rookie (you a rookie)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.