21 Savage - Crisis

Yeah, wake up about, uh, six
Think 'bout money, then 'bout this
I got nothin' on my wrist but I'll still gladly take your bitch (ay, ay, ay)
Who pr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.