YoungBoy Never Broke Again - Murder

Nigga play he gone get his head bust
You know how we comin'
Young Boy

Nigga play he gone get his head bust
You know how we comin'
Strapped like...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.