Bob Schneider - Hand Me Back My Life

Well did-did-did-did-did-did-did-didn't ya tell me
That you'd be here with the car
When I got back from the bank
With the money

And did-did-did-...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.